Heeft u een vraag? Zoek eenvoudig het antwoord door bovenin het scherm op het vergrootglas te klikken en het onderwerp van uw vraag in te geven. Ook kunt u naar het onderwerp van uw vraag gaan door onderstaande knoppen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

De SVNK-corporaties zijn gebonden aan de gemeentelijke huisvestingsverordening. In deze verordening staan de regels waaraan een woningzoekende moet voldoen en welke woningzoekende als eerste aan de beurt is.

Het is in het belang van SVNK om de woningen zorgvuldig volgens de regels te verhuren. Als u van mening bent dat de regels niet correct zijn toegepast, neem dan contact op met de woningcorporatie. Hebt u een klacht over het onjuist uitvoeren van de huisvestingsverordening, dan kunt u bezwaar maken bij de burgemeester en wethouders van de gemeente waar u woont.

Ontevreden over een corporatie

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over hoe u geholpen wordt. Neem dan contact op met de betreffende corporatie om uw ontevredenheid te bespreken.

Als dat niets oplevert levert en er dus sprake is van een geschil, kunt u een klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie. Deze commissie is onafhankelijk en geeft advies. Als u het niet eens bent met dit advies dan bestaat de mogelijkheid bij de rechter in beroep te gaan.

De Regionale Klachtencommissie behandelt zaken waarbij partijen er op een gewone manier niet uitkomen.

Het probleem moet wel eerst aan de desbetreffende woningcorporatie zijn voorgelegd, pas dan kan de commissie de klacht in behandeling nemen.

Wat zijn de voorwaarden voor het indienen van de klacht

Een klacht moet schriftelijk binnen zes maanden na het ontstaan van de klacht worden ingediend bij het secretariaat van de klachtencommissie. Binnen een week wordt de klacht in behandeling genomen. U wordt uitgenodigd voor een zitting waarin u uw klacht kunt toelichten. Ook wordt de woningcorporatie tijdens deze zitting gehoord. U kunt u tijdens deze zitting laten bijstaand door iemand anders.

Na de uitspraak van de Klachtencommissie bepaalt de woningcorporatie wat zij met het advies doen. Zij mogen afwijken van het advies van de Klachtencommissie, als daar een goede reden voor is.  

Adres klachtencommissie

Regionale Klachtencommissie Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland

Postbus 284

1850 AG Heiloo