Voorwaarden

Algemene inschrijfvoorwaarden SVNK

A. Algemene bepalingen

 1. De algemene inschrijfvoorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen van woningzoekenden in het woningzoekenden-register van SVNK.
 2. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2021.
 3. Dit woningzoekendenregister is ingesteld met als doel woningzoekenden in aanmerking te kunnen laten komen voor de woningen en andere objecten die via het aanbodinstrument van SVNK worden aangeboden.
 4. Met het voeren van dit woningzoekendenregister faciliteert SVNK namens haar leden de bemiddeling van woonruimte op basis van de Huisvestingsverordening van de regio Alkmaar, de inschrijfvoorwaarden SVNK en verder de voor woningcorporaties toepasselijke wet- en regelgeving. Het gebruik van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de vereisten die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt.

B. Begrippenlijst
 

 • Huisvestingsverordening: de verordening woonruimtebemiddeling regio Alkmaar 2024 waarin de voorwaarden voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning zijn vastgelegd. De regio Alkmaar bestaat uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo en Dijk en Waard.
 • www.svnk.nl: het gezamenlijk aanbodinstrument van de in SVNK verenigde woningcorporaties dat zorg draagt voor het te huur aanbieden van de vrijgekomen en beschikbare woonruimte en eventueel andere objecten.
 • Woningzoekende: hoofdinschrijver en indien van toepassing mede-inschrijver en meeverhuizende personen, die staat ingeschreven in het woningzoekendenregister voor het vinden van woonruimte of ander object binnen het gebied van de deelnemende woningcorporaties aan SVNK.
 • Huishouden: de hoofdinschrijver, en indien van toepassing de mede-inschrijver en alle meeverhuizende personen.
 • Woningzoekendenregister: het bestand van woningzoekenden. Het register is voor dit doel ingesteld en wordt slechts voor doeleinden gebruikt die in deze voorwaarden staan omschreven.  
 • Inschrijving: de registratie van een woningzoekende in het woningzoekendenregister van SVNK.
 • Inschrijfduur: de periode dat woningzoekenden staan ingeschreven, vanaf het moment van inschrijving. 
 • Reactie/reageren: men komt voor een specifiek object in aanmerking naar aanleiding van een advertentie en/of woningaanbieding in het woonruimtebemiddelingssysteem (SVNK).
 • Reactieperiode: de periode waarin een reactie op een advertentie uitgebracht kan worden. De woning staat in deze periode op www.svnk.nl geadverteerd.
 • Zelfstandige woning: een woning met een eigen voordeur en eigen voorzieningen zoals keuken en sanitair.
 • Aanbieding van een gereguleerde woning: een inschrijving die voldoet aan de voorwaarden is de hoogst geplaatste kandidaat op de kandidatenlijst. Deze kandidaat ontvangt een voorlopige aanbieding van de corporatie.

C. Inschrijfvoorwaarden

1. Voorwaarden

Inschrijving in het woningzoekendenregister van SVNK geschiedt onder de navolgende voorwaarden:

 1. De hoofdinschrijver is 18 jaar of ouder of is hoofd van een huishouden met minderjarig(e) kind(eren).
 2. Inschrijver bezit de Nederlandse nationaliteit of heeft een wettige verblijfsstatus.
 3. Aan de inschrijving kunnen kosten verbonden zijn, vast te stellen door SVNK. Deze kosten moeten zijn betaald voor een geldige inschrijving.
 4. SVNK kan het reageren op bepaalde categorieën advertenties slechts openstellen voor inschrijvingen die de daarvoor vastgestelde vergoeding als bedoeld in het vorige lid voldaan hebben.

2. Geldigheid van de inschrijving

 1. De inschrijving moet volledig, actueel en naar waarheid zijn ingevuld. De woningzoekende is hier zelf verantwoordelijk voor. Als bij de controle van de gegevens na een voorlopige woningaanbieding blijkt dat de gegevens niet correct zijn, dan mag de woningaanbieding door de corporatie worden ingetrokken.
 2. Een (toekomstig) huishouden mag slechts één inschrijving hebben. Indien bij controle blijkt dat één huishouden meer dan eens ingeschreven staat, beëindigt SVNK de overige registratie(s).
 3. Het is mogelijk om twee inschrijvingen samen te voegen tot één (toekomstig) huishouden. Beide ingeschrevenen behouden hun oorspronkelijke inschrijfduur, maar de langste inschrijfduur telt bij het reageren als dat (toekomstige) huishouden. Als de inschrijving gesplitst wordt voordat een nieuwe woning is gevonden, dan geldt voor de ingeschrevenen weer de oorspronkelijke inschrijfduur.
 4. Iedere inschrijving biedt de mogelijkheid om twee lopende reacties op huurwoningen uit te brengen. Een lopende reactie is een reactie op een advertentie waarvan de reactieperiode nog niet is verstreken. Op het moment van het sluiten van de reactieperiode telt de reactie niet meer als lopende reactie. De reactie is dan een definitieve reactie geworden, waarna weer gereageerd kan worden op het woningaanbod.

3. Vast te leggen gegevens in de inschrijving

Bij de inschrijving zijn de volgende gegevens verplicht:

 1. Van de hoofdaanvrager:
  - naam en voorletters;
  - geboortedatum en geslacht;
  - fiscaal jaarinkomen;
  - woonadres;
  - huidige woonsituatie;
  - e-mailadres;
  - telefoonnummer.
 2. Van de mede-inschrijver c.q. partner:
  - naam en voorletters;
  - geboortedatum en geslacht;
  - fiscaal jaarinkomen;
  - woonadres;
  - huidige woonsituatie.
 3. Van de overige leden van het huishouden:
  - naam en voorletters;
  - geboortedatum en geslacht;
  - relatie tot de aanvrager:
  - fiscaal jaarinkomen (alleen als deze 18 jaar of ouder en geen kind van de hoofdaanvrager is).

Deze gegevens worden gebruikt om te beoordelen of de woningzoekende voor de woning in aanmerking komt. De woningcorporaties gebruiken deze gegevens om op correcte wijze een woning toe te wijzen.

De in het vorig lid bedoelde gegevens zijn in ieder geval verplicht voor inschrijvingen die de mogelijkheid bieden om te reageren op geadverteerde huurwoningen.

4. Duur en verlenging van de inschrijving

Een inschrijving is onbeperkt geldig. Aan een inschrijving zijn eenmalige kosten verbonden.

5. Blokkade inschrijving

SVNK heeft het recht de inschrijving te blokkeren in de volgende gevallen:

 1. Herhaaldelijke no-show. Wanneer een woningzoekende een afspraak heeft voor een bezichtiging of intakegesprek en op de afgesproken datum toch niet kan komen, dan moet de woningzoekende zich afmelden. Doet de woningzoekende dit niet en is er sprake van drie no-shows binnen twaalf aaneengesloten maanden, dan wordt de inschrijving gedurende twee maanden geblokkeerd. Na twee maanden wordt de inschrijving automatisch geactiveerd.
 2. Een woningzoekende zit in de aanbiedfase van een aanbieding.
 3. Een woningzoekende weigert, of reageert niet binnen 24 uur op, op de voorlopige aanbieding van een woning die via loting wordt verdeeld. In deze situatie krijgt de woningzoekende direct een blokkade voor twee maanden. Na twee maanden wordt de inschrijving automatisch geactiveerd.
 4. Van de blokkade wordt melding gemaakt met de reden van de blokkade op de persoonlijke pagina van de woningzoekende. De inschrijving loopt tijdens de blokkade door, de inschrijfduur bouwt daarmee verder op. Er kunnen echter geen reacties geplaatst worden.

6. Beëindiging van de inschrijving

De inschrijving kan op de volgende manieren eindigen:

 1. Als de woningzoekende zelf aangeeft niet meer ingeschreven te willen staan.
 2. Wanneer de woningzoekende een nieuwe woning accepteert via SVNK, dan eindigt de inschrijving en daarmee vervalt ook de opgebouwde inschrijftijd. De woningzoekende kan zich daarna opnieuw inschrijven.
 3. Bij het overlijden van de woningzoekende.
 4. ­­­­­­­­Bij fraude.
 5. Er zijn twee uitzonderingen op het vervallen van de inschrijving:
  1. Wanneer een urgent woningzoekende een woning op basis van het in de urgentie aangegeven zoekprofiel (stadsvernieuwingsurgentie) heeft geaccepteerd in de regio Alkmaar, dan heeft de urgent woningzoekende recht op het behoud  van de inschrijfduur. SVNK zorgt ervoor dat de inschrijving behouden blijft.
  2. Sommige woningen worden met behoud van inschrijftijd geadverteerd. Dit staat in de advertentie vermeld. Wanneer de woningzoekende zo’n woning accepteert in de regio Alkmaar, heeft hij eveneens recht op behoud van de inschrijfduur.

7. Bemiddeling woning

De woningcorporatie biedt woningen aan in de regio Alkmaar via www.svnk.nl. De advertentie bevat informatie over de woning of het object. De woningcorporatie is gerechtigd een advertentie aan te passen c.q. in te trekken indien blijkt dat er fouten en/of onjuistheden in de advertentie staan dan wel dat de woning of object niet beschikbaar komt voor verhuur.

De woningzoekende kan een geldige reactie plaatsen op advertenties tenzij er een woning is geaccepteerd, of als de woningzoekende in de aanbiedfase zit. Per inschrijving kunnen twee lopende reacties op huurwoningen uitgebracht worden.

De woningzoekende komt in aanmerking voor een woning of object indien de woningzoekende:

 • geldig staat ingeschreven in het woningzoekenderegister van SVNK;
 • tijdig binnen de reactieperiode gereageerd heeft op een geadverteerde woning of object;
 • op grond van de Huisvestingsverordening in aanmerking komt voor een huisvestingsvergunning (gereguleerde woning);
 • op grond van de regelgeving SVNK in aanmerking komt voor de woning;
 • aan de in de advertentie genoemde eventuele extra voorwaarden voldoet;
 • geen definitieve aanbieding heeft voor een andere woning van SVNK.

Woningtoewijzing reguliere woning: als eerste krijgen kandidaten met een urgentie een  
voorlopige aanbieding voor de woning, vervolgens kandidaten met een huisvestingsindicatie en vervolgens krijgt de kandidaat met de langste inschrijfduur de woning voorlopig aangeboden.

Toewijzing woning via het lotingsysteem: de woningzoekende die op basis van loting de eerste kandidaat is, krijgt de woning voorlopig aangeboden.

De voorwaarden waaronder de woningzoekende op basis van de Huisvestingsverordening en de regelgeving SVNK in aanmerking kan komen voor een woning zullen in de advertentie worden vermeld. Bij strijd tussen enerzijds de advertentie en anderzijds de Huisvestingsverordening en/of de regelgeving SVNK prevaleren deze laatsten. Voor niet gereguleerde woningen gelden slechts de voorwaarden die genoemd worden in de advertentie.

De woningcorporatie kan de woningzoekende die op grond van artikel 7.2 in aanmerking komt voor de woning weigeren een overeenkomst aan te bieden op grond van de in de regelgeving SVNK genoemde gevallen, daaronder begrepen:

 • als de positie in de rangorde op onrechtmatige wijze is verkregen;
 • als niet aan de voorwaarden genoemd in de advertentie is voldaan;
 • in geval van huur- of andere schuld zonder afbetalingsregeling;
 • indien de nakoming van (wettelijke) verplichtingen zich tegen het aanbieden van een overeenkomst verzetten;
 • indien de woningzoekende in de huidige woning of in het verleden gedrag heeft vertoond wat aantoonbare negatieve gevolgen heeft of heeft gehad voor de verhuurder;
 • in het geval van een niet gereguleerde woning staat het de woningcorporatie vrij om naar eigen inzicht en op redelijke gronden af te wijken van de regelgeving SVNK. Als redelijke grond heeft in ieder geval te gelden het financiële belang van de woningcorporatie.

8. Urgentie

De woningzoekende kan op grond van de Huisvestingsverordening in aanmerking komen voor een urgentieverklaring. Er moet dan sprake zijn van één van de in artikel 8.2 van de Huisvestingsverordening genoemde urgentiegronden. Met behulp van de urgentieverklaring kan de woningzoekende op grond van het bepaalde in de Huisvestingsverordening bij voorrang in aanmerking komen voor een gereguleerde woning waarvoor een huisvestingsvergunning vereist is.

9. Gebruik van de persoonsgegevens

SVNK gebruikt de persoonsgegevens van de woningzoekende:

 • voor het bepalen van de plaats van de woningzoekende op de kandidatenlijst, wanneer hij op een woning reageert;
 • voor onderzoek en enquêtering, persoonlijke aanbiedingen en direct mail uitsluitend ten behoeve van de woonruimtebemiddeling.

Aangesloten woningcorporaties gebruiken de persoonsgegevens:

 • voor het doorlopen van het aanbiedings- en verhuurproces;
 • voor onderzoek, enquêtering of persoonlijke aanbiedingen.

10. Rechten van de woningzoekenden

De woningzoekende heeft door inschrijving recht op:

 • zorgvuldig beheer volgens de AVG van de inschrijfgegevens door SVNK en bij de haar aangesloten woningcorporaties;
 • hulp van corporatiemedewerkers bij inschrijven of reageren;
 • inzage in de inschrijving. Dit gaat eenvoudig via de persoonlijke pagina op www.svnk.nl, maar ook hiermee kunnen corporatiemedewerkers behulpzaam zijn.

D. Overgangs- en slotbepalingen

Deze voorwaarden kunnen eenzijdig gewijzigd worden door SVNK, bijvoorbeeld als veranderde wetten of regels daartoe verplichten.

Wijzigingen worden aangekondigd via de website van SVNK.
 

Privacy statement

Download hier ons privacy statement